חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

ר"ד אבי סוויד

026757667

Avi.Swed@mail.huji.ac.il

יו"ר חוג רוקחות תחום פרמקולוגיה

הפקולטה לרפואה, ביה"ס לרוקחות

'פורפ אבי פריאל

026757299

avi.priel@mail.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

ד"ר אבי צדקה

vhasadka@volcani.agri.gov.il

ד"ר אבי צפריר

0508573805

ראש תכנית הלימודים לתלמידי מחקר

ביה"ס למינהל עסקים

'פורפ אבי קלוגר

025881009

avik@savion.huji.ac.il

אגף כספים - )פנסיה(

'פורפ ( אמריטוס ) אבי רביצקי

Avi.Ravitzky@mail.huji.ac.il

אבי רובינשטיין

Avi.Rubinstein@mail.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה

אבי שינה

Avi.Shina@mail.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המחלקה לכלכלה חקלאית ומינהל

'פורפ אבי שמחון

025883237

asimhon@mail.huji.ac.il

סגן רקטור

הפקולטה לרפואת שיניים, המכון למדעי רפואת השיניים

'פורפ אבי-חי חובב

026758802

avihaih@ekmd.huji.ac.il