תקנונים

תקנונים


תקנונים, חוקים ונהלים

 

הלומדים והעובדים באוניברסיטה העברית מחויבים לתקנונים, חוקים ונהלים המאפיינים אותנו כמוסד אקדמי ציבורי וכחברה במדינה מתוקנת. 

לנוחותכם, ריכזנו קישורים למידע רלוונטי בתחום זה: 

 

תקנונים כלליים

תקנוני סטודנטים


תקנוני סגל

 

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 חל על האוניברסיטה העברית בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק. 

בקשה לקבלת מידע יש להגיש באמצעות טופס בקשה לקבלת מידע מכוח חוק חופש המידע. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה וחתימה על כתב התחייבות לשאת באגרות נוספות - בכפוף לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999. 

גובה תשלום האגרה ודרכי התשלום מפורטים בטופס הבקשה.

 

הממונה על יישום חוק חופש המידע באוניברסיטה: עו"ד מאיה צמח.

כתובת: האוניברסיטה העברית, בנין שרמן (מנהלה) קומה 2, קמפוס הר הצופים, ירושלים 91905.

דוא"לfoia@savion.huji.ac.il    

 

דיווח הממונה על יישום החוק באוניברסיטה

ע"פ תקנה 7 לתקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999

יישום החוק בשנת 2019

יישום החוק בשנת 2018

יישום החוק בשנת 2017

יישום החוק בשנת 2016

יישום החוק בשנת 2015