חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 חל על האוניברסיטה העברית בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק. 

ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע באמצעות טופס בקשה לקבלת מידע או באמצעות אתר האינטרנט של היחידה הממשלתית לחופש המידע.

הבקשה כרוכה בתשלום אגרה וחתימה על כתב התחייבות לשאת באגרות נוספות - בכפוף לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, וכמפורט בטופס הבקשה.

 

הממונה על יישום חוק חופש המידע באוניברסיטה: עו"ד מאיה צמח.

כתובת: האוניברסיטה העברית, בנין שרמן (מנהלה) קומה 5, קמפוס הר הצופים, ירושלים 91905.

טלפון: 02-5881296

דוא"לfoia@savion.huji.ac.il    

 

הדו"ח השנתי
דוח שנתי יולי 2021

דיווח הממונה על יישום החוק באוניברסיטה

ע"פ תקנה 7 לתקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999