פרופ' מנחם בן ששון

נגיד האוניברסיטה
02-5883881
huchancellor@savion.huji.ac.il