פרופ' מונא חורי-כסאברי

דיקן ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
02-5881284
Mona.Khoury@mail.huji.ac.il