הפקולטה למשפטים

פאולה צמח
02-5882545
paulaz@savion.huji.ac.il