ביה"ס לחינוך

טללית גנץ
02-5881190
tlalitg@savion.huji.ac.il