התאמות בגין מגפת הקורונה לחברי סגל ללא קביעות שהם הורים לילדים צעירים

24 נובמבר, 2021
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

התאמות בגין מגפת הקורונה לחברי סגל ללא קביעות שהם הורים לילדים צעירים

במהלך משבר הקורונה, החל מחודש מרץ 2020 ולפחות עד למועד כתיבת שורות אלה, נדרשו חברות וחברי הסגל שהם הורים לילדים צעירים להתמודד עם אתגרים מיוחדים. הקושי העיקרי נבע מכך שבחלק ניכר מן התקופה האמורה שהו הילדים בבית, בין בשל סגר כללי ובין בשל חובת שהות בבידוד. לכך נוספו מתח וחרדה, קושי בקיום מחקרים שמעורבים בהם בני אדם, קשיים בעבודת מעבדות המחקר ובפעילותם של עוזרי מחקר. על רקע זה קבעה הנהלת האוניברסיטה כבר לפני שנה הסדרים מיוחדים להתאמות לחברי סגל ללא קביעות. עם התמשכות המגפה וההחמרה בהשפעה השלילית שלה על פעילות המחקר של חברי וחברות הסגל, ובעקבות יוזמה של קבוצת חברות סגל, של יועצת הנשיא לקידום נשים במדע ושל ארגון הסגל האקדמי הבכיר, החליטה הנהלת האוניברסיטה, בשיתוף פעולה עם הדיקנים, על שורה של התאמות שמבטאות התחשבות בקשיים המיוחדים הללו. ככל שהשלכות המשבר יימשכו, ייבחן הצורך בהתאמות נוספות ובהארכה של אלה הקיימות.

ההסדרים שמפורטים להלן חלים רק על חברי/ות סגל ללא קביעות, שהם/ן הורים לילדים )עד גיל 12 ,)שהחלו לכהן בסגל האוניברסיטה בשנת הלימודים תשפ"א או מוקדם יותר, וטרם קיבלו קביעות. הסדרים אלה חלים אוטומטית על כל חברות הסגל בקבוצה זו, והם יוחלו גם על חברי סגל בקבוצה זו שימצא, לאחר שיגישו בקשה מנומקת לכך לדיקן, כי יש הצדקה לכך.

  • הארכת תקופת המינוי : לחברת הסגל הזכות להארכה בשנה של תקופת הניסיון. תקופת הניסיון תוארך לפי בקשת חברת הסגל. ההארכה היא בנוסף להארכת תקופת המינוי בגין לידה או בגין נסיבות אחרות. ההארכה של תקופת הניסיון לא תשנה את הסף שיוחל לעניין היקף ואיכות התרומה האקדמית לעניין הקביעות.

  • העלאה בדרגה : הדיקנים הונחו לבחון העלאה של חברות סגל בדרגת מרצה לדרגת מרצה בכירה במהלך תקופת הניסיון, במיוחד כך לגבי מי שתקופת המינוי שלהם הוארכה כאמור. לעניין זה לא תחול ההגבלה שקבועה בתקנון המינויים לעניין המועד האחרון האפשרי להעלאה כאמור ללא הענקת קביעות. ההעלאה נעשית בהחלטה של ועדה מקצועית, באישור הדיקן ואז הנשיא והרקטור, והיא אינה משפיעה על ההליך להענקת קביעות.

  • הפחתה בעומס ההוראה : לחברות הסגל הזכות להפחתה חד-פעמית בעומס ההורא ה בשנת הלימודים תשפ"ג. ההפחתה היא של 4 נ"ז למי שאמורה היתה ללמד 12 נ"ז ו -2 נ"ז למי שאמורה ללמד )בהוראה בכיתה( פחות מכך. ניתן לבחון, בתיאום עם הדיקן, הקדמה של ההפחתה לסמסטר ב' תשפ"ב, במקרים שבהם הדבר אינו כרוך בפגיעה בתכנית ההוראה ביחידה האקדמית הרלוונטית.

  • תפקידי ניהול אקדמי : לא יוטלו על חברות הסגל תפקידי ניהול ומינהל אקדמי )למעט תפקיד של יועצת לתלמידי בוגר או מוסמך(. מילוי תפקיד ניהול ומינהל אקדמי על-ידי חברי וחברות סגל ללא קביעות יכול להיעשות רק בהסכמת חברת הסגל ובאישור הרקטור. הדיקנים הונחו לפעול לצמצם במידה המרבית האפשרית את המקרים שבהם חברות הסגל ממלאות תפקידי ניהול ומינהל אקדמי בשנת הלימודים תשפ"ב.

  • סיוע במימון פעילות מחקר : האוניברסיטה תעניק סיוע כספי למימון הוצאות מיוחדות למחקר שנדרשות עקב הקשיים שנוצרו בשל העיכוב בקידום מחקר בתקופת משבר הקורונה. הסיוע יהיה במימון העסקת עוזרי/ות מחקר, בהגדלת תקציב למלגות )לחברות סגל במדעים הניסויים(, בסיוע להעסקת עוזרי/ות הוראה וכדומה. הקצאת הסיוע תיעשה על-ידי יועצת הנשיא לקידום נשים במדע וסגן הנשיא למו"פ, על - פי בקשה מנומקת של חברת הסגל. למימון סיוע זה מוקצה סך כולל של לפחות 500 אלף ש"ח. יועצת הנשיא תפרסם קריאה להגשת פניות בנושא.

 

ההסדרים האמורים לעיל אינם ממצים. הדיקנים הונחו לקיים פגישות שוטפות, לכל הפחות אחת לסמסטר, עם חברי וחברות הסגל ללא קביעות, לבירור צרכים מיוחדים. חברות וחברי הסגל מוזמנים גם לפנות ביוזמתם אל הדיקן/נית או אל יועצת הנשיא לקידום נשים במדע כדי לגבש יחד הסדר ייעודי מתאים.

 

בברכה,

אשר כהן, נשיא

ברק מדינה, רקטור