פרק ו': מועצות פקולטות | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרק ו': מועצות פקולטות

פרק ו': מועצות פקולטות

 

54.  ההרכב

(א)    לכל פקולטה תהיה מועצה, וזה הרכבה:

(1)  הרקטור  וסגנו או סגניו, מכוח תפקידם;

(2)  הפרופסורים, הפרופסורים-חברים והמרצים הבכירים בפקולטה;

(3)  המרצים המכהנים כראשי חוגים;

(4)  פרופסורים-חברים ומרצים בכירים שהם מורים בשתי פקולטות לפחות, לפי קביעת הוועדה המתמדת של הסינט;

(5)  פרופסורים, פרופסורים-חברים ומרצים בכירים אחרים, לפי קביעת הסינט או הוועדה המתמדת;

(6) נציגי המרצים בפקולטה שייבחרו במספר ובדרך שיקבעו מפעם לפעם הסינט או הוועדה המתמדת;

(7) מרצים אחרים בפקולטה, כפי שתמנה מועצת הפקולטה באישור הוועדה המתמדת של הסינט, כדי להבטיח את ייצוגם של מקצועות שלולא כן לא יהיו מיוצגים במועצה או לא יוצגו במידה מספקת. 

(ב)     מנהל בית-הספרים הלאומי והאוניברסיטאי יהיה חבר מועצת הפקולטה שתקבע הוועדה המתמדת.

 

55. יושב-ראש מועצת הפקולטה

הדיקן יהיה יושב ראש מועצת הפקולטה, ובהיעדרו יישב בראש ישיבותיה קודמו בתפקיד .

 

56. סמכויות מועצת הפקולטה

(א)                                                                                                                                  ואלה סמכויותיה של מועצת הפקולטה:

(1) לעודד את המחקר, לתאם אותו להסדיר את ההוראה במקצועות שהועדו לפקולטה;

(2) לקבוע את תכנית הלימודים ולפקח על הסילבוס להוראה ולבחינות במקצועות האמורים;

(3)  לפקח על מינויים של בוחנים פנימיים וחיצוניים במקצועות האלה;

(4) להסדיר את קבלת התלמידים במקצועות אלה, אלא שכל החלטה שיש בה משום סטיה מקווי הפעולה הקודמים של הפקולטה בקבלת תלמידים, טעונה אישור מראש של הוועדה למדיניות אקדמית;

(5)  לדון, להחליט ולהמליץ לפני הסינט בכל הענינים הנוגעים לפקולטה;

(6)  להעניק תוארי בוגר ומוסמך.

(ב) מועצת הפקולטה רשאית לאצול מסמכויותיה לוועדה מיוחדת, אם דרך כלל ואם לשם מטרה מסוימת.

 

57. מועצות משותפות

מקום שהחליט הוועד הפועל, על-פי המלצת הסינט, ששתי פקולטות או יותר ראוי שיפעלו יחדיו בענינים משותפים לכולן, יחוברו הפקולטות לצורך המטרה הזאת לקבוצת פקולטות בעלת מועצה משותפת, וחבריה יהיו כל חברי המועצות המרכיבות אותה או מקצתם, כפי שיחליט הוועד הפועל על-פי המלצת הסינט; בראש מועצה משותפת ישב הוותיק שבין הדיקנים.

 

58. מועצות של גופים בפקולטה אחת

הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן של מועצות בתי-ספר ומכונים הנכללים בפקולטה אחת בלבד, ייקבעו בידי מועצת הפקולטה באישור הוועדה המתמדת, ושל מועצות בתי-ספר או מכונים הנכללים במסגרת של יותר מפקולטה אחת - ייקבעו בתקנות שיתקין הסינט.

 

 

 

פרק ו': מועצות פקולטות