פרק ט': שונות | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרק ט': שונות

פרק ט': שונות

 

77.   המניין החוקי

בכפוף להוראות תקנון זה יהיה המנין החוקי בכל רשות מרשויות האוניברסיטה שליש מחבריה, ואולם חברים הנמצאים מחוץ לישראל או בחופשת שבתון לא יימנו.

 

חובת אמונים ומניעת ניגוד עניינים

 

79. חבר ברשות האוניברסיטה או נושא משרה בה ימלא תפקידו בנאמנות ובמסירות, יפעל לקידומה ופיתוחה של האוניברסיטה במסגרת החוקה ותקנונה, ולא ימצא בניגוד עניינים עם האוניברסיטה. חבר ברשות האוניברסיטה או נושא משרה בה יחוב כלפי האוניברסיטה חובת נאמנות וחובת זהירות ויפעל לטובתה בתום לב.

 

בקרה אקדמית

 

80.  האוניברסיטה תפעיל, באחריות הרקטור, מערך בקרה והערכה לבדיקת   איכות  ההוראה והמחקר  של היחידות האקדמיות.

 

 

פרק ט': שונות