פרק ח': ציבור הבוגרים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרק ח': ציבור הבוגרים

פרק ח': ציבור הבוגרים

 

77.   הבוגרים

(א) באוניברסיטה יתנהל רישום שמות חברי אגודת המסיימים ויתר בוגריה שביקשו להירשם.

(ב)   ציבור הבוגרים יתכנס פעם אחת בשנה לפחות או במועדים אחרים שיקבעו.

(א)     הרקטור יהיה מכוח תפקידו יושב ראש ציבור הבוגרים, והוא רשאי לכנסו ככל שיראה לנחוץ, אלא אם כן יחליט ציבור הבוגרים על דרך אחרת; ציבור הבוגרים רשאי למנות, מפעם לפעם, נושאי משרה אחרים ולקבוע את תפקידיהם .

פרק ח': ציבור הבוגרים