פרק ז': נושאי-משרות | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרק ז': נושאי-משרות

פרק ז': נושאי-משרות

 

59.  הנשיא

(א)     

(1)  הנשיא ינהל את ענייני האוניברסיטה וישתמש בסמכויות שהעניק לו החבר בהתאם להוראות החוקה והתקנון הכללי.

(2)  הנשיא יהיה אחראי לביצוע ההחלטות שנתקבלו בחבר, בוועד הפועל ובוועד המנהל, אם אין בהחלטות האלה הוראה אחרת מפורשת או משתמעת.

(3)  הנשיא חבר מתוקף תפקידו בסינט ובוועדה המתמדת, והוא רשאי להשתתף בישיבותיהם ובדיוניהם של כל הרשויות והגופים של האוניברסיטה.

(ב)     הנשיא ייבחר על-ידי החבר לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים, ובתום תקופה זו אפשר לשוב ולבחור בו; לא יכהן נשיא תקופה של יותר משתים עשרה שנים רצופות.

(ג)       

 (1) לצורך בחירת הנשיא ימנה הוועד הפועל ועדת חיפוש מיוחדת שתורכב מתשעה חברים כדלקמן: ששה אנשי ציבור שלפחות אחד מהם הוא איש אקדמיה שאינו חבר הסגל האקדמי הפעיל של האוניברסיטה אשר יומלצו על ידי הוועד המנהל וכן שלושה חברים שייבחרו על ידי הסינט;

(2) ועדת החיפוש תמליץ לפני הוועד הפועל על הארכת כהונתו של הנשיא המכהן או על מועמד אחר לכהונת הנשיא. המלצת ועדת החיפוש תובא לאישור הוועד המנהל. המועמד לתפקיד הנשיא יהיה בעל דרגה של פרופסור מן המניין או פרופסור חבר מאוניברסיטת מחקר, בעל ידע והבנה ברמה גבוהה בכל הנוגע לחיי האוניברסיטה ולייעודה של ההשכלה הגבוהה.   הוועד הפועל יאשר את המועמד ברוב של למעלה מ-70%  מבין חבריו הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

 (3) המועמד שיאשר הוועד הפועל ייבחר על-ידי החבר לנשיא ברוב קולות חברי החבר הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

(4) לא אישר הוועד הפועל או הוועד המנהל את המועמד או לא בחר החבר במועמד שאישר הוועד הפועל, תמליץ ועדת החיפוש על מועמד אחר לפני הוועד הפועל.

(ד)     הנשיא יהיה תושב ואזרח ישראל מתחילת כהונתו.

 

60. הנגיד

(א)    על-פי המלצת הנשיא ויושב ראש חבר הנאמנים יוכל חבר הנאמנים למנות נגיד.

(ב)     את תקופת כהונתו של הנגיד יקבע החבר, אולם היא לא תימשך מעבר לתקופת כהונתו של הנשיא; הנגיד יכול לשוב ולהיבחר.

(ג)      תפקידיו של הנגיד יהיו התפקידים שיאצול לו הנשיא בעצה עמו.

 

       61. סגני-נשיא

(א)    החבר רשאי, לאחר התייעצות בנשיא, למנות סגן-נשיא או סגני-נשיא; החבר רשאי להסמיך את הוועד הפועל לעשות זאת.

(ב)     את תקופת כהונתו של סגן-נשיא יקבע החבר, ובלבד שתסתיים לא יאוחר מתום תקופת כהונתו השוטפת של הנשיא; סגן-נשיא יכול לשוב ולהתמנות.

(ג)      לסגן-הנשיא יהיו הסמכויות שיאצול לו הנשיא; על כל אצילת סמכות כאמור תימסר הודעה לוועד המנהל.

 

62.   אצילת סמכות

הנשיא רשאי לאצול מסמכויותיו לכל רשות או נושא משרה באוניברסיטה.

 

63.   נשיא בפועל

בהיעדר הנשיא מן הארץ או אם נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, יכהן הרקטור כנשיא בפועל. משנסתיימה כהונת הנשיא, ישמש הרקטור נשיא בפועל, אלא אם כן החליט החבר למנות אדם אחר לנשיא בפועל; מיד עם תום כהונת הנשיא יינקטו הליכים לבחירת נשיא חדש.

 

64.   סגן-נשיא אקזקוטיבי

החבר רשאי למנות סגן-נשיא אקזקוטיבי או סגני-נשיא אקזקוטיביים שהוראות סעיף 61 לא יחולו עליהם; החבר יקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם, אם דרך כלל ואם לצורך מינוי מסוים.

 

65 . הרקטור

(א)     את הרקטור יבחרו חברי הסינט מבין הפרופסורים מן-המנין של האוניברסיטה; את המועמד או המועמדים לכהן במשרת הרקטור תציע לסינט ועדת חיפוש מיוחדת לענין זה; הסינט יבחר את הרקטור מבין המועמדים אשר תציע לו ועדת החיפוש, ברוב קולות החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. לא זכה אף מועמד אחד ברוב קולות, תציע ועדת החיפוש מועמד או מועמדים נוספים.

(ב)     ועדת חיפוש חדשה תוקם בכל מקרה של בחירת רקטור, כדלהלן:

1.       הוועדה תורכב מן הנשיא, שישמש יושב ראש הוועדה, ומששה חברים אשר יבחר הסינט מבין חבריו, מחציתם מן הפקולטות העיוניות ומחציתם מן הפקולטות הניסוייות. לא יכהנו בוועדה הרקטור היוצא ומועמדים למשרת הרקטור.

2.       כל חמישה חברי סינט רשאים להציע מועמד לשמש חבר בוועדת החיפוש;

3.        החלטות ועדת החיפוש יתקבלו ברוב קולות המצביעים, ובלבד שהרוב יכלול את יושב ראש הוועדה.

4.       ועדת החיפוש תכהן עד בחירת ועדת חיפוש חדשה לבחירת רקטור;

5.       נתפנה מקומו של חבר ועדה או נבצר ממנו למלא את תפקידו, יבחר הסינט חבר אחר במקומו.

(ג)       הרקטור יכהן בתפקידו ארבע שנים, ויוכל להיבחר שנית לתקופת כהונה נוספת אחת בדרך המפורטת לעיל; הסינט רשאי, על-פי הצעת הנשיא, להאריך את תקופת כהונתו הראשונה של הרקטור לתקופה שלא תעלה על שנה. הוארכה תקופת כהונתו של הרקטור כאמור, יוכל הרקטור להיבחר לתקופה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משמונה שנים רצופות.

(ד)     הרקטור יקבע בהתייעצות עם הנשיא מי ימלא את מקומו בהיעדרו או בעת שנבצר ממנו למלא את תפקידו. ממלא המקום של הרקטור יהיה אחד מנושאי המשרות האלה: הנשיא, סגן רקטור,  או מי שכיהן בעבר כרקטור, ובלבד שיהיה פרופסור מן-המנין; הרקטור יודיע על החלטתו לוועדה המתמדת; לא קבע הרקטור ממלא-מקום כאמור, ימלא את מקומו סגן הרקטור ובמקרה שמונו שני סגני רקטור , סגן הרקטור שיקבע הנשיא.  ממלא-מקום הרקטור לא יכהן בתפקיד זה יותר משלושה חודשים רצופים, בלא אישור הסינט.

(ה)     הסתיימה תקופת כהונתו של הרקטור וטרם נבחר רקטור חדש, ימשיך הרקטור היוצא בתפקידו תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; לאחר מועד זה יכהן כרקטור עד לבחירת רקטור חדש סגן הרקטור, ובמקרה שמונו שני סגני רקטור , סגן הרקטור שיקבע הנשיא.

 

66 .  סגנ/י רקטור

             הרקטור ימנה באישור הסינט סגן או שני סגני רקטור מבין הפרופסורים מן-המנין של האוניברסיטה. תקופת כהונתו לא תעלה על תקופת הכהונה של הרקטור שמינה אותו, והוא יפעל בכל העניינים האקדמיים שהרקטור יעביר לידיו.

 

67 .  הדיקנים

(א)     לכל פקולטה ולכל בית ספר עצמאי יהיה דיקן שייבחר על-ידי מועצת הפקולטה, ברוב קולות החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה; את המועמד או המועמדים לכהן במשרת הדיקן תציע לפני מועצת הפקולטה ועדת חיפוש מיוחדת לענין זה;  המועמד או המועמדים שתציע וועדת חיפוש יהיו מבין הפרופסורים מן המניין, אולם במקרים מיוחדים תהא הוועדה רשאית להציע מועמדים מבין הפרופסורים חברים.

(ב)      ועדת חיפוש תוקם בכל מקרה של בחירת דיקן, כדלהלן:

1.  ועדת החיפוש תורכב מן הרקטור שישמש יושב ראש הוועדה  ומששה חברים שתבחר מועצת הפקולטה; לא יכהנו בוועדה הדיקן היוצא ומועמדים לתפקיד הדיקן.

2.  כל חמישה חברים במועצת הפקולטה רשאים להציע מועמד לחבר בוועדת החיפוש.

3.   החלטות ועדת החיפוש יתקבלו ברוב קולות המצביעים, ובלבד שהרוב יכלול את יושב ראש הוועדה.

4.   ועדת החיפוש תכהן עד לבחירת ועדת חיפוש חדשה לבחירת דיקן.

5.  נתפנה מקומו של חבר ועדה או נבצר ממנו למלא את תפקידו, תבחר מועצת  הפקולטה חבר אחר במקומו.

(ג)       הדיקן יכהן בתפקידו ארבע  שנים אלא אם הודיע מראש על רצונו לכהן 3 שנים בלבד, ויוכל להיבחר לתקופת כהונה נוספת אחת בדרך המפורטת לעיל. מועצת הפקולטה רשאית על-פי הצעת הרקטור, להאריך את תקופת כהונתו של הדיקן לתקופה שלא תעלה על שנה; הוארכה תקופת כהונתו של הדיקן כאמור, יוכל הדיקן להיבחר לתקופה נוספת ובלבד שלא יכהן דיקן יותר משמונה שנים רצופות.

(ד)      הדיקן יקבע בהתייעצות עם הרקטור מי מן הפרופסורים או הפרופסורים-חברים במועצת הפקולטה ימלא את מקומו בהיעדרו או כאשר נבצר ממנו למלא את תפקידו; הדיקן יודיע על החלטתו למועצת הפקולטה. לא קבע זאת הדיקן, ימנה הרקטור ממלא מקום; ממלא מקום הדיקן לא יכהן בתפקיד זה יותר משלושה חודשים בלא אישור הרקטור ומועצת הפקולטה.

(ה)     הסתיימה תקופת כהונתו של הדיקן וטרם נבחר דיקן חדש, ימשיך הדיקן היוצא בתפקידו תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; לאחר מועד זה יקבע הרקטור ממלא מקום דיקן. ממלא מקום הדיקן לא יכהן בתפקיד זה יותר משלושה חודשים בלא אישור מועצת הפקולטה.

(ו)       הדיקן אחראי לניהול הפקולטה; הוא מייצג את הפקולטה לפני הרקטור והרשויות האחרות של האוניברסיטה.

(ז)       הדיקן יישב בראש מועצת הפקולטה, והוא רשאי להשתתף בכל הוועדות שהקימו המועצה, המחלקות או יחידות אחרות של הפקולטה.

(ח)     הדיקן יביא לפני הוועדה המתמדת של הסינט את כל הצעותיה של מועצת הפקולטה הטעונות דיון והחלטה של הסינט או של הוועדה המתמדת.

 

68 .  סגן-דיקן

הפקולטה רשאית, בהמלצת הדיקן ובאישור הוועדה המתמדת של הסינט, למנות סגן-דיקן או סגני דיקן מבין הפרופסורים, הפרופסורים-החברים או המרצים הבכירים של הפקולטה; תקופת כהונתו של סגן-דיקן תהא כשל הדיקן, והוא יסייע לדיקן בכל העניינים האקדמיים שיועברו לידיו.

 

69 .  ראשי יחידות אקדמיות

(א)     בבתי ספר, למעט בתי ספר עצמאיים,במכונים, בחוגים ובמחלקות (להלן: יחידות אקדמיות) ייקבע ראש היחידה האקדמית בדרך הזאת:

1.  ביחידה אקדמית שיש בה לפחות חמישה מורים במסלול הרגיל מדרגת מרצה ומעלה, ייבחר ראש היחידה מבין המורים ביחידה, מדרגת מרצה בכיר ומעלה. הבחירה טעונה אישור הדיקן; לא אישר הדיקן את הבחירה, ייבחר מועמד אחר; לא אישר הדיקן את הבחירה פעם נוספת, יוכל מועמד זה לשוב ולעמוד לבחירה, ואם יזכה ברוב של שני שלישים מן המשתתפים בהצבעה, תאושר בחירתו; בהצבעה ישתתפו כל המורים מדרגת חבר-הוראה בדרגת מרצה ומעלה.

2.  ביחידה אקדמית שיש בה פחות מחמישה מורים במסלול הרגיל ימנה הדיקן, לאחר התייעצות עם המורים ביחידה, את ראש היחידה.

3.  ביחידות אקדמיות גדולות רשאית הוועדה המתמדת להנהיג נוהל בחירה מקביל לזה של בחירת דיקנים. הצעות הוועדה המתמדת יובאו לאישור היחידה.

 (ב) הוועדה המתמדת רשאית להחליט, במקרים מיוחדים על-פי המלצת הרקטור, שראש יחידה אקדמית לא ייבחר ולא ימונה כאמור בסעיף קטן (א), אלא ימנה אותו הרקטור באישור הוועדה המתמדת; כל החלטה כזאת תקפה רק לתקופת כהונה אחת.

 (ג)

(1) ראש יחידה אקדמית יכהן בתפקידו שנתיים או שלוש שנים, לפי החלטת היחידה בעת הבחירה, ואפשר לבחור או למנות את ראש היחידה לתקופת כהונה נוספת אחת.

         (2)   ראש יחידה שהדיקן ממנה, הדיקן רשאי להאריך את תקופת כהונתו פעם אחת לתקופה של שנה אחת, לאחר התייעצות עם מורי היחידה.

        (3)   ראש יחידה שבוחרים מורי היחידה - הדיקן רשאי להציע הארכת תקופת כהונתו פעם אחת לתקופה של שנה אחת, ולשם הארכת כהונתו יידרש רוב רגיל.

 

 

70. בתי ספר עצמאיים

(א)  בראש בית-ספר עצמאי יעמוד דיקן.

(ב)      הוראות סעיפים 67, 68, ו-75 לתקנון הכללי יחולו על דיקן בית ספר עצמאי וסגן דיקן.

(ג)       סעיפים 54, 55, ו-56  לתקנון הכללי יחולו על מועצות של בתי ספר עצמאיים.

 

71.   משרות כבוד

החבר רשאי למנות גזבר-לשם-כבוד ונושאי משרות אחרים לשם כבוד לתקופה שעליה יחליט מפעם לפעם; נושא במשרה לשם כבוד לא יקבל שכר; החבר יחליט על פעולותיו וסמכויותיו של גזבר-לשם-כבוד ושל נושא משרה אחר לשם כבוד.

 

72.   מבקר האוניברסיטה

הוועד הפועל רשאי למנות לאוניברסיטה מבקר בלתי תלוי בתנאים ובסמכויות שיקבע הוועד הפועל בהוראות.

 

72א.   הארכת תקופות כהונה של נושאי משרה

      על אף האמור בפרק זה רשאי הגוף הבוחר להחליט שתקופת הכהונה של נושא
      משרה תסתיים ב- 30.9 שלאחר תום תקופת הכהונה הקבועה בפרק זה (להלן "תקופת הכהונה           הנוספת"), ובלבד שתקופת הכהונה הנוספת לא תארך יותר מששה חודשים.

 
הפסקת כהונה של נושאי תפקידים

 

73.   הנשיא

הוועד הפועל רשאי, על יסוד פנייה חתומה בידי שני שלישים  מחברי הוועד המנהל או בידי שני שלישים מחברי הסינט, ולאחר ששמע את הנשיא, להחליט ברוב  של למעלה מ- 70% מקולות החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה לסיים את כהונת הנשיא; ההחלטה תיכנס לתוקפה במועד שיקבע הוועד הפועל.

 

74.   הרקטור

(א)      הנשיא או שליש מחברי הסינט, בפניה חתומה בידיהם, רשאים להציע לוועדת החיפוש שתחליט לסיים את כהונת הרקטור.

(ב)      ועדת החיפוש רשאית, על יסוד הצעה כאמור, ולאחר ששמעה את הרקטור, להחליט על סיום כהונת הרקטור, אם לדעתה הדבר דרוש לטובת האוניברסיטה .

(ג)        החלטת הוועדה לסיים את כהונת הרקטור תהיה ברוב של חמישה מבין חבריה.

(ד)      החליטה הוועדה לסיים את כהונת הרקטור, תובא ההחלטה לאישור הסינט בהקדם האפשרי ותיכנס לתוקפה במועד שתקבע הוועדה, אלא אם כן רוב של שני שלישים מן המצביעים בסינט התנגד להמלצת הוועדה.

(ה)      משהופסקה כהונת הרקטור, ימלא את מקומו מי שתחליט הוועדה, עד שייבחר רקטור חדש.

(ו)        נתקבלה החלטה לסיים את כהונת הרקטור, יינקטו מיד הליכים לבחירת רקטור חדש.

 

75.   דיקנים

(א)     הרקטור או שליש מחברי מועצת הפקולטה, בפנייה בחתימת ידם, רשאים להציע סיום כהונת הדיקן.

(ב)     ההצעה לסיים את כהונת הדיקן תוגש לוועדה מיוחדת לעניין זה, שתורכב מחברי ועדת החיפוש לרקטור ומחברי ועדת החיפוש לדיקן בפקולטה; הנשיא יהיה יושב-ראש הוועדה.

(ג)       הוועדה רשאית, על יסוד הצעה כאמור, ולאחר ששמעה את הדיקן, להחליט על סיום כהונת הדיקן אם לדעתה הדבר דרוש לטובת הפקולטה או לטובת האוניברסיטה.

(ד)     החלטת הוועדה לסיים את כהונת הדיקן טעונה רוב של תשעה מחבריה.

(ה)     החליטה הוועדה לסיים את כהונת הדיקן, תובא ההחלטה לידיעת מועצת הפקולטה בהקדם האפשרי ותיכנס לתוקפה במועד שתקבע הוועדה.

(ו)       משהופסקה כהונת הדיקן, ימלא את מקומו מי  שתחליט הוועדה, עד שייבחר דיקן חדש.

(ז)      נתקבלה החלטה לסיים את כהונת הדיקן, יינקטו מיד הליכים לבחירת דיקן חדש.

 

76.   ראש יחידה אקדמית

(א)     הרקטור או מי שמינה את ראש היחידה האקדמית, לפי הענין, יחד עם הדיקן, רשאים ביזמתם או על-פי פניה של מורים ביחידה, להציע לוועדה המתמדת שתחליט לסיים את כהונתו של ראש היחידה.

(ב)      הוועדה המתמדת רשאית, על יסוד הצעה כאמור, לאחר ששמעה את ראש היחידה האקדמית, להחליט על סיום הכהונה של ראש היחידה, אם לדעתה הדבר דרוש לטובת היחידה או לטובת האוניברסיטה.

(ג)       החלטת הוועדה המתמדת לסיים את הכהונה של ראש היחידה טעונה רוב של תשעה מחבריה.

(ד)      החליטה הוועדה המתמדת לסיים את כהונתו של ראש היחידה, תובא ההחלטה לידיעתם של מורי היחידה בהקדם האפשרי ותיכנס לתוקפה במועד שתקבע הוועדה.

(ה)     משהופסקה כהונתו של ראש היחידה, ימלא את מקומו אחד המורים ביחידה לפי החלטת הוועדה המתמדת, עד שייבחר ראש יחידה חדש.

(ו)       נתקבלה החלטה לסיים את כהונתו של ראש היחידה, יינקטו מיד הליכים לבחירה או למינוי, לפי העניין, של ראש יחידה חדש.

 

פרק ז': נושאי-משרות