פרק ה': הוועדה למדיניות אקדמית | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרק ה': הוועדה למדיניות אקדמית

פרק ה': הוועדה למדיניות אקדמית

 

47. ההרכב

הוועדה למדיניות אקדמית תורכב כדלקמן:

(א)    הנשיא;

(ב)    הרקטור  וסגנו או סגניו;

(ג)      חמישה חברים של הוועד המנהל שימנה הוועד המנהל על-פי המלצת הנשיא, ובהם שניים לפחות מנציגי הסינט בוועד המנהל.

(ד)    חבר נוסף שימנה הוועד המנהל על-פי המלצת הנשיא, מבין חברי הוועד המנהל או מבין חברי חבר הנאמנים;

(ה)    שבעה נציגי הסינט שתמנה הוועדה המתמדת על-פי המלצת הרקטור, ובהם לפחות ארבעה חברי הוועדה המתמדת שאינם דיקנים.

 

48.  סמכויות הוועדה

(א)    לוועדה למדיניות אקדמית תהיינה הסמכויות האלה:

(1)  להתוות את המדיניות האקדמית של האוניברסיטה והדרכים למימושה;

(2) להחליט על הקמתן או על סגירתן של יחידות אקדמיות ויחידות אקדמיות-מינהליות כגון הרשות למחקר ולפיתוח להוציא פקולטות ובתי-ספר, וכן על הרחבתן או צמצומן, על השתייכותן או העברתן ממסגרת למסגרת ועל חלוקת שטחים ביניהן, והכל במסגרת התקציב המאושר;

(3)  לקבוע מדיניות ועקרונות בדבר קבלת תלמידים לאוניברסיטה;

(4)  לקבוע את העקרונות לחלוקת התקציב בין היחידות האקדמיות ובין היחידות האקדמיות-מינהליות;

(5)  להמליץ לפני הוועד המנהל בדבר מבנה התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח;

(6)  לקבוע עקרונות להענקת מלגות לתלמידים ובדבר שכר הלימוד;

(7) להתוות את המדיניות והעדיפויות של הפיתוח האקדמי והפיסי של האוניברסיטה;

(2)     לייעץ לנשיא בכל הנוגע לאיסוף כספים לפי המדיניות והעדיפויות של הפיתוח האקדמי והפיסי של האוניברסיטה.

(ב)     בעניינים הנוגעים לפקולטות ולבתי ספר עצמאיים, לפי סעיף קטן (א)(2) ו-(3) לא תחליט הוועדה למדיניות אקדמית אלא לאחר שנמסרה הודעה לדיקן הפקולטה הנוגעת בדבר, כדי שיוכל להביא את הענין לדיון במועצת הפקולטה ובלבד שהדיון יסתיים בתוך פרק זמן שקבע הרקטור; בעניינים לפי הפסקאות האמורות שאינם נוגעים לפקולטה אחת בלבד לא תחליט הוועדה למדיניות אקדמית אלא לאחר שיידונו בוועדה המתמדת.

(ג)      סדר היום של ישיבות הוועדה למדיניות אקדמית יופץ בין החברים של הוועדה המתמדת ושל הוועד המנהל.

 

49.  יושבי-ראש הוועדה

יושב ראש הוועדה למדיניות אקדמית יהיה הנשיא או הרקטור לפי הענינים שעל סדר היום של הוועדה; בענינים הנדונים לפי סעיף 48(א)(5) עד (8) ישב ראש הנשיא, ובענינים הנדונים לפי סעיף 48(א)(1) עד (4) ישב ראש הרקטור; רקטור שהוא נשיא, ישב ראש בכל הישיבות.

 

50.  משך הכהונה

חברי הוועדה למדיניות אקדמית ימונו לתקופה של שנתיים, ואפשר שימונו מחדש, אך לא ליותר משתי תקופות רצופות נוספות של שנתיים כל אחת; חבר הוועדה שמונה מכוח תפקידו יכהן כל זמן שהוא משמש בתפקידו.

 

51.  מנין חוקי

שני שלישים של חברי הוועדה למדיניות אקדמית יהיו מנין חוקי.

 

52.  סמכויות מיוחדות

הוועדה למדיניות אקדמית תוכל לקבל מידע מכל יחידות האוניברסיטה ולהסתייע בהן בדרך אחרת, וכן תוכל להקים ועדות-סקר, לקבל החלטות על יסוד המלצותיהן ולפקח על ביצוע ההחלטות.

 

53.  סופיות ההחלטות

(א)     בכפוף להוראות תקנון זה ההחלטות של הוועדה למדיניות אקדמית אינן טעונות אישור של רשות אחרת מרשויות האוניברסיטה, אולם הן תובאנה לידיעת חברי הסינט, והסינט רשאי לבטל כל החלטה של הוועדה ברוב של שני שלישים מן החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

(ב)      הפרוטוקולים של הוועדה למדיניות אקדמית יהיו פתוחים לעיונם של חברי הסינט; אם ייערך בסינט דיון על החלטות של הוועדה, יופצו מראש בין חברי הסינט הפרוטוקולים של דיוני הוועדה העוסקים בהחלטות הנדונות.

(ג)       החלטות של הוועדה למדיניות אקדמית תובאנה לידיעת חברי הוועד הפועל; הוועד הפועל יהיה רשאי, ברוב של שני שלישים מן החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, להחזיר ענין לוועדה למדיניות אקדמית לשם דיון נוסף והחלטה סופית.

 

פרק ה': הוועדה למדיניות אקדמית