פרק ד': הסינט | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרק ד': הסינט

פרק ד': הסינט

 

1.       הרכב הסינט

וזה הרכב הסינט:

(1)           הנשיא;

(2)           הרקטור;

(3)           סגן  או סגני הרקטור;

(4)           דיקנים של פקולטות ובתי ספר עצמאיים;

(5)           דיקן הסטודנטים;

(6)           ראש ביה"ס לתלמידים חו"ל;

(7)            שני יושבי ראש מליאות הרשות  לתלמידי מחקר;

(8)            יו"ר הרשות למחקר ולפיתוח;

(9)           יו"ר הרשות לספריות;

(10)       25 פרופסורים מן המניין מהפקולטות ומבתי הספר  העיוניים  אשר ייבחרו ע"י מועצת כל פקולטה/בית ספר, בהתאם למפורט להלן:

(א)    כל פקולטה תהיה מיוצגת ע"י שני נציגים וכל בית ספר עצמאי יהיה מיוצג על ידי נציג אחד. הנציגים הנותרים, יוקצו בהתאם  למספרם היחסי של הפרופסורים מן המניין  בכל אחת מהפקולטות ובתי הספר העצמאיים, מתוך  כלל הפרופסורים מן המניין בפקולטות העיוניות.

(ב)     היה ומספר הנציגים לאחר חלוקה כאמור לא יהיה מספר שלם, יעוגל המספר למספר הקרוב. חלק מספר של 0.5 ומעלה יעוגל כלפי מעלה ובלבד שאם סה"כ מספר הנציגים המתקבל, גבוה מ-25, יופחת נציג אחד של אותה פקולטה אשר חלק המספר שלה היה הנמוך ביותר מבין הפקולטות. במקרה ששתי פקולטות או יותר יקבלו אותו חלק של  מספר, נציג הפקולטה ייקבע על פי הגרלה בין אותן פקולטות.

(ג)      על אף האמור לעיל, פקולטה המיוצגת ע"י לא יותר מ-5 נציגים רשאית לבחור בין נציגיה בסינט פרופ' חבר אחד במקום פרופ' מן המניין ופקולטה המיוצגת ע"י יותר מ-5 נציגים, רשאית לבחור בשני פרופסורים חברים.

(ד)    מועצת פקולטה רשאית לשריין מקום לאדם הנושא תפקיד בפקולטה בין  נציגיה בסינט ובלבד שנושא התפקיד  הוא בעל מינוי של פרופ' חבר או פרופ' מן המנין . הוחלט כאמור , תהיה ההחלטה בתוקף עד לביטולה ע"י מועצת הפקולטה.

 

(11)       25 פרופסורים מן המניין מהפקולטות הניסוייות  אשר ייבחרו על פי  השיטה המפורטת בסעיף 10 לעיל.

(12)       8 פרופסורים מן המניין, מחציתם מפקולטות ומבתי הספר העיוניים ומחציתם מפקולטות הניסוייות אשר ייבחרו ע"י אסיפה כללית של כל חברי הסגל האקדמי במסלול הרגיל בדרגת מרצה בכיר ומעלה, ובלבד שלא ייבחרו יותר משני נציגים של פקולטה או בית ספר אחד; האסיפה תכונס אחת לשנה במועד ובדרך שייקבעו ע"י הועדה המתמדת. במסגרת אסיפה זו יימסרו דיווחים על ידי הנשיא והרקטור ויתקיימו דיונים בנושאים מרכזיים בחיי האוניברסיטה. אסיפה כזו תכונס גם  על פי פניה בכתב של לפחות 100  חברי סגל הזכאים להשתתף בה.

(13)       10 פרופסורים חברים או מרצים בכירים, מחצית מהפקולטות ובתי ספר העיוניים ומחציתם מפקולטות הניסוייות, אשר ייבחרו כמפורט בסעיף 12 לעיל.

(14)       2 נציגים של חברי סגל אקדמי במסלול הרגיל בדרגת מרצה או מרצה בכיר ללא קביעות אחד מהפקולטות ובתי ספר העיוניים ואחד מהפקולטות  הניסוייות, אשר ייבחרו על ידי אסיפה של  חברי סגל בדרגה זו.

(15)       נציג אחד של המורים במסלול המקביל אשר ייבחר על ידי אסיפה של חברי הסגל במסלול זה.

(16)       שני נציגי סטודנטים לתואר בוגר או מוסמך; אחד מהפקולטות  ובתי ספר העיונים ואחד מהפקולטות  הניסוייות.

(17)        שני נציגי סטודנטים לתואר דוקטור; אחד מהפקולטות ובתי ספר העיוניים, ואחד מהפקולטות הניסוייות.


   נציגי הסטודנטים ייבחרו עפ"י מנגנון שייקבע ע"י הוועדה המתמדת.

2.          תקופת כהונה

(א)    חבר סינט שנבחר על פי סעיפים 15-10  לסעיף 35, יכהן 3 שנים ואפשר שייבחר שוב ובלבד שלא יכהן יותר מ-3 תקופות כהונה רצופות.

(ב)    חבר סינט שנבחר על פי סעיפים 16 ו-17 יכהן שנתיים .

 

3.          יושב ראש הסינט

(א) הרקטור יהיה יושב ראש הסינט, ובהיעדרו יישב ראש בישיבותיו סגן הרקטור, במקרה שמונו שני סגנים , סגן הרקטור שיקבע הרקטור.

      בהיעדרם של הרקטור וסגנו או סגניו - יבחר הסינט יושב ראש מבין חבריו.

(ב) ליושב ראש הישיבה תהיה זכות דעה נוספת ומכרעת כאשר הדעות נחלקות שווה בשווה.

 

39. סמכויות ותפקידים של הסינט

לסינט נתונים סמכויות ותפקידים אלו, בלי לגרוע מסמכויותיו הכלליות לפי החוקה:

(1)     לעשות כל פעולה, ובכלל זה קביעת תקנונים, לשם הבטחת הפיקוח על הפקולטות, בתי-הספר, המוסדות, השלוחות, המחלקות ויתר היחידות האקדמיות של האוניברסיטה , מועצותיהם או רשויותיהם, ולהבטחת עבודתם התקינה;

(2)     להציע הצעות להקמתם או לסגירתם של פקולטות או בתי-ספר,לרבות הכרזה על יחידה כבית ספר עצמאי, לשם הגשתן באמצעות לוועד המנהל  ולוועד הפועל.

(3)     לאשר, לאחר אישור הוועדה המתמדת, פתיחת תוכניות לימודים שבהן יוענקו תארים אקדמיים חדשים.

(4)     להמליץ לפני הוועד הפועל ולפני חבר הנאמנים בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה;

(5)     עבודות להעניק תוארי  דוקטור ודוקטור-לשם-כבוד;

(6)     למנות, בשיתוף פעולה עם הוועד הפועל, בתי-דין אקדמיים למשמעת ולקבוע בתקנות את סמכויותיהם ונוהל דיוניהם;

(7)     לאצול מסמכויותיו לוועדה או לוועדות שימנה, או למועצות הפקולטות או לוועדות של המועצות האלה.

 

             חובת הודעה מראש

 

40. בענינים המפורטים בסעיף 39(1) ו-(2) לא ידון הסינט ולא יחליט אלא אם כן נמסרה קודם לכן לדיקן הפקולטה הודעה הנוגעת לדבר, כדי שיוכל להביא את העניין לדיון ולהחלטה במועצת הפקולטה, ובלבד שיתקיים הדיון וייחתם בתוך הזמן שקבע לכך הרקטור או הסינט.

 

41. החבר, הוועד הפועל או הוועד המנהל לא יקבלו החלטה הנוגעת לענין שהסינט אחראי לו לפי החוקה, אם לא נדון תחילה בסינט, וההחלטה או הדו"ח באותו ענין הובאו לפני הרשות האחרת; ענין מסויים שהנשיא, לאחר התייעצות ברקטור, אישר שהוא דחוף, מותר להחליט בו לפני שנדון בסינט, ובלבד שנדון בוועדה המתמדת של הסינט; החלטה כאמור תידון שנית ברשות שקיבלה אותה, אם הסינט לא סמך את ידיו עליה.

 

42. ועדה מתמדת של הסינט

(א)     הוועדה המתמדת של הסינט תורכב כדלקמן: הרקטור - יושב ראש, הנשיא, סגן הרקטור   או סגני הרקטור, ודיקני הפקולטות ובתי הספר העצמאיים  כחברים מכוח תפקידם, וחמישה חברים אחרים שימנה הסינט מבין חבריו; סגן הרקטור ישמש יושב ראש הוועדה המתמדת בהיעדרו של הרקטור; במקרה שמונו שני סגני רקטור, ישמש כיו"ר סגן הרקטור שיקבע הרקטור.

(ב)      חברי הועדה המתמדת שאינם חברים מכוח תפקידם יכהנו שנתיים, ובתום תקופה זו יוכלו להתמנות שנית, ובלבד שתקופת כהונתם בסך הכל לא תעלה על ארבע שנים.

 

43. סמכויות הוועדה המתמדת

(א)    ואלה הסמכויות של הוועדה המתמדת:

(1) לדון בענינים העומדים על סדר היום של הסינט ולמסור עליהם דין וחשבון לסינט;

(2) להמליץ לסינט לקבוע הוראות בתקנונים אקדמיים למורים, לתלמידים ולהוראה.

(3)  להמליץ לסינט לאשר פתיחה של תוכניות לימודים שבהן יוענקו תארים   
       אקדמיים חדשים בכפוף לאישור תקציבי.

(4) לאשר שינויים בתוכניות לימודים ולאשר פתיחת תוכניות לימודים שאינן כרוכות בהענקת תארים אקדמיים חדשים בכפוף לאישור תקציבי.

(5)) לדון בהצעות להקים או לסגור יחידות אקדמיות ויחידות אקדמיות-מינהליות. וכן על הרחבתן או צמצומן, איחודן או פיצולן, על השתייכותן או העברתן ממסגרת למסגרת ולהמליץ המלצות בעניין.

(6)  לדון בקביעת מדיניות ועקרונות בדבר קבלת תלמידים לאוניברסיטה ולהמליץ המלצות בעניין.

(7)  לדון בכל הבעיות הכלליות הנוגעות לתלמידים ולהמליץ המלצות בעניין.

(8)  לקבל מידע, לדון ולהמליץ להנהלת האוניברסיטה בנושאים הנוגעים לניהול השוטף של העניינים האקדמיים של האוניברסיטה ולקביעת היעדים האקדמיים של האוניברסיטה והדרכים להשגתם.

(9) להחליט בעניינים אקדמיים שוטפים הנוגעים לאוניברסיטה בכללה או לפקולטות מסוימות; וזאת, אם אין העניין בסמכותה של מועצת הפקולטה ואינו טעון דיון והחלטה בסינט.

(10)  לאשר בקשות מיוחדות של חברי סגל בהתאם לסמכויות הוועדה המתמדת מכוח התקנונים.

(11)  לאשר מנויים לתפקידים באוניברסיטה ולוועדות בהתאם לסמכויות הוועדה המתמדת מכוח התקנונים, ולהמליץ בדבר מינויים כאמור לגופים אחרים באוניברסיטה המוסמכים לפי התקנונים לאשר את המינויים.

(12)  לדון, לפי יוזמת הנהלת האוניברסיטה, בנושאים אחרים הקשורים לאוניברסיטה, ולהמליץ בהם המלצות לגורמים המוסמכים.

(ב)     הוועדה המתמדת רשאית לאצול מסמכויותיה לוועדה או לוועדות-משנה שתמנה.

 

44.  הודעה לחברי הסינט

החליטה הוועדה המתמדת בענין שהוא בסמכות הסינט, תודיע על כך לסינט, ועל-פי בקשת אחד מחברי הסינט ישוב הסינט וידון בעניין.

 

45.  ועדות מינויים

מינויים והעלאות אקדמיים ייעשו בוועדות מינויים; הרכבן, סמכויותיהן ותפקידן ייקבעו בידי הסינט והוועד הפועל, באישור חבר הנאמנים.

 

46.  סייג לכהונה בוועדות

נציגי הסינט שאינם נציגים מכוח תפקידם לא ישמשו בוועדה המתמדת של הסינט ובוועד המנהל של הוועד הפועל כאחת.

 

פרק ד': הסינט