פרק ג': הוועד המנהל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרק ג': הוועד המנהל

פרק ג': הוועד המנהל

 

1.       ההרכב ומשך הכהונה

(א)    הוועד המנהל יורכב כדלקמן:

(1)     יושב ראש חבר הנאמנים;

(2)     הנשיא;

(3)     הרקטור;

(4)     תשעה נציגי ציבור תושבי ישראל שהם מחברי החבר, כאשר לפחות שלושה מהם חברי הוועד הפועל;

(5)     שלושה חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה מבין נציגי הסינט בוועד הפועל.

 

(ב)     חברי הוועד המנהל לפי סעיף קטן (א)(1), (2), (3) יכהנו מכוח תפקידם. סגן נשיא למינהל ולכספים יוזמן להשתתף בישיבות  הוועד המנהל באופן קבוע.
 

(ג)       (1)את חברי הוועד המנהל לפי סעיף קטן (א)(4) ו-(5) יבחר הוועד הפועל לתקופה של שלוש שנים, וזכותם לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות;

 (2) הוועד הפועל רשאי להפסיק את חברותו של חבר כאמור של הוועד המנהל, על-פי החלטה שבעדה הצביעו למעלה מ- 70% מחברי הוועד הפועל הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

 

(ד) יושב ראש הוועד המנהל

(1)     יו"ר הוועד המנהל יבחר ע"י הוועד הפועל מבין נציגי הציבור בוועד המנהל  לרבות

יו"ר חבר   הנאמנים אם הוא תושב ישראל.

(2) הוועד הפועל ימנה מבין נציגי הציבור בוועד המנהל, ממלא מקום ליו"ר.                                   

(א)     ליושב ראש בישיבות הוועד המנהל יהא קול נוסף ומכריע כאשר הקולות שקולים.

 

2.       סמכויות ותפקידים של הוועד המנהל

ואלה הסמכויות של הוועד המנהל:

(א)    לפקח על ניהול ענייני האוניברסיטה ונכסיה;

(ב)    לפקח על אופן פעילותו של הנשיא ומילוי תפקידו;

(ג)      לדון בדו"חות הכספיים ובתקציב האוניברסיטה ולאשרם לצורך הגשתם לאישרור הוועד הפועל וחבר הנאמנים;

(ד)    לאשר שינויים בתקציב האוניברסיטה במהלך שנת התקציב ובלבד ששינויים אלו לא ייגרמו להרחבת המסגרת הכללית של התקציב;

(ה)    להחליט על  הקמת פקולטות ובתי ספר, שינויים בהם וסגירתם, לאחר קבלת המלצת הסינט, בכפוף לאשרור של הוועד הפועל;

(ו)      לקבוע  תכניות פיתוח של האוניברסיטה;

(ז)     לקבוע כללים למינוי נושאי משרה בכירים;

(ח)    לקבוע תנאי העסקה של עובדי האוניברסיטה;

(ט)    לקבוע את  מורשי חתימה של האוניברסיטה ואת הכללים להפעלת סמכותם;

(י)      לאשר את המלצת ועדת החיפוש לנשיא;

     (יא) לאשר מכירה משכון ושעבוד של נכסי מקרקעין אשר בתחום קריות האוניברסיטה                וכן  החכרתם או מסירתם לשימוש גוף שאינו של האוניברסיטה, לתקופה של יותר
            מחמש שנים;

      (יב)  לוועד המנהל נתונות כל הסמכויות הניהוליות, למעט אקדמיות, אשר לא הוקנו                    במפורש לרשות אחרת באוניברסיטה על פי החוקה או התקנון.

 

3.          עניינים הטעונים אישור מראש של הוועד המנהל

(א)   ואלה העניינים הטעונים אישור מראש של הוועד המנהל:

(1)     מכירה של נכסי מקרקעין הנמצאים מחוץ לקריות האוניברסיטה, משכונם ושעבודם;

(2)     השכרה או החכרה של מקרקעין לתקופה של יותר משלוש שנים;

(3)     כל חוזה שערך נושאו עולה על סכום שייקבע מפעם לפעם בידי הוועד המנהל או שתקופתו יותר משלוש שנים, למעט סוגי חוזים שקבע הוועד המנהל;

(4)     קבלת קרנות או מתנות לאוניברסיטה מקום שתנאיהן גוררים הוצאה שאין לה כיסוי בתקציב השנתי או שהן מלוות בתנאים חריגים;

(5)     מתן הלוואות, למעט הלוואות לתלמידים, או מתן ערבות או התחייבות על-תנאי אחרת מטעם האוניברסיטה; ואולם הוועד המנהל רשאי להסמיך נושא משרה באוניברסיטה לתת הלוואות או ערבויות לחברי הסגל האקדמי או הלא-אקדמי שלא יעלו על סכום שיקבע מפעם לפעם הוועד המנהל.

(ב)    הוועד המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדה או לוועדות שימנה מבין חבריו או מבין חברי הוועד הפועל.

 

4.          סייג להחלטות הוועד המנהל

החליט הוועד המנהל החלטה שהיא בסמכות הוועד הפועל, יודיע על כך יו"ר הוועד המנהל בכתב לחברי הוועד הפועל, ואם אחד מחברי הוועד הפועל יבקש זאת, ישוב הוועד הפועל וידון בענין.

 

פרק ג': הוועד המנהל