פרק ב': הועד הפועל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרק ב': הועד הפועל

פרק ב': הועד הפועל

18.      ההרכב

בוועד הפועל יהיו ארבעים חברים, וזה הרכבו:

(א)    יושב-ראש החבר;

(ב)    הרקטור;

(ג)      סגן הרקטור, במקרה שמונו שני סגני רקטור יקבע הרקטור מי מסגניו יכהן כחבר; 

(ד)    אחד-עשר פרופסורים מן המניין שייבחרו על ידי הסינט;

(ה)    עשרים ושישה חברים ייבחרו על-ידי החבר מבין חבריו, ובכללם חברים מכוח תפקידם: הנשיא, הנגיד, סגן הנשיא למינהל וכספים, יושב ראש ועדת הכספים ויושב ראש הוועדה האקדמית של החבר; שנים-עשר חברים לפחות יהיו תושבי ישראל שאינם נציגי הסינט, ושנים-עשר לפחות יהיו תושבי חו"ל.

19.      ממלאי-מקום

(א)    החבר יבחר מבין חבריו שנים-עשר ממלאי מקום, תושבי חו"ל, לחברי הוועד הפועל שהם תושבי חו"ל.

(ב)     החבר יבחר מבין חבריו ארבעה ממלאי מקום, תושבי ישראל, לחברי הוועד הפועל שהם תושבי ישראל ואינם נציגי הסינט.

(ג)      הסינט יבחר ארבעה ממלאי מקום לנציגיו.

(ד)     ממלאי המקום יוזמנו לכל ישיבות הוועד הפועל ויהיו רשאים להשתתף בדיוניו; הוועד הפועל יקבע כללים בדבר זכותם של ממלאי המקום להצביע במקום החברים הנעדרים.

20.         מילוי מקום שנתפנה

נתפנה מקום של חבר הוועד הפועל בין שני מושבים של החבר, יתמלא המקום בדרך זו:

(א)    מקומו של חבר שמונה לפי סעיף 18(ב) ימלא אחד מחברי הסינט.

(ב)    מקומו של חבר שמונה לפי סעיף 18(ג) שהינו תושב ישראל ימולא בידי הוועד הפועל מבין חברי חבר הנאמנים שהם תושבי ישראל ואינם נציגי הסינט.

(ג)      מקומו של חבר שמונה לפי סעיף 18(ג) שהוא תושב חו"ל ימולא בידי הוועד הפועל מבין ממלאי המקום תושבי חו"ל.

21.         הזמנה לישיבות

(א)     הוועד הפועל או יושב ראש הוועד הפועל רשאים להזמין לישיבות  הוועד הפועל גם מי שאינו נמנה עם חבריו.

         (ב)  יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה העברית יוזמן להשתתף
                  בישיבות הוועד הפועל.

     מי שהוזמן כאמור רשאי להשתתף בדיוני הוועד הפועל, אך לא תהא לו זכות הצבעה.  

22.      משך הכהונה

(א)      חברי הוועד הפועל וממלאי המקום ייבחרו לתקופה של שלוש שנים, וזכותם להיבחר שנית לתקופה רצופה נוספת אחת של שלוש שנים.

(ב)       חבר הוועד הפועל יוכל להיבחר בתום כהונתו לממלא מקום, וממלא מקום יוכל להיבחר לחבר בתום כהונתו, אולם לא יכהן אדם כחבר הוועד הפועל וממלא מקום תקופה כוללת של יותר משתים עשרה שנים רצופות. במנין שנים אלה לא יובאו בחשבון תקופות שרות של חבר הוועד הפועל בתפקידים הבאים:

          i.נשיא אגודת שוחרים ארצית

ii.                  יו"ר הוועד המנהל

iii.                יו"ר ועדות כספים, מינויים וקמפיין.

(ג)    חברים מכוח תפקידם יכהנו בוועד הפועל כל עוד הם נושאי התפקיד.
 

23.      מניין חוקי

בכל ישיבה של הוועד הפועל יהוו רוב חברי הוועד הפועל מנין חוקי.

24.      חובת השתתפות בישיבות

חבר נבחר של הוועד הפועל שייעדר משלוש ישיבות רצופות יחדל מלהיות חבר הוועד הפועל, אלא אם כן הודיע על היעדרו ליושב ראש של הוועד הפועל, והוועד הפועל החליט שהייתה לו סיבה מספקת להיעדרותו.

25.      יושב ראש וסגנו

(א)    חבר הנאמנים יכול להחליט, לפי הנסיבות, למנות את יושב ראש החבר ליושב ראש הוועד הפועל או שהוא יכול להחליט למנות יושב ראש לוועד הפועל שאינו יושב ראש החבר; בכל מקרה יבחר החבר סגן יושב ראש לוועד הפועל; אם היושב ראש הוא תושב חו"ל, ייבחר תושב ישראל לסגן יושב ראש הוועד הפועל.

(ב)     בהיעדרו של יושב ראש הוועד הפועל, ינהל סגן היושב ראש את ישיבת הוועד הפועל; בהיעדרם של היושב ראש וסגן היושב ראש, יבחר הוועד הפועל מבין נציגי הציבור חבר שישמש יושב ראש הישיבה הזאת.

(ג)      ליושב ראש בישיבה תהא זכות דעה נוספת ומכרעת כאשר דעות החברים נחלקות שווה בשווה.

26.      ישיבות הוועד הפועל

(א)     הוועד הפועל יתכנס מפעם לפעם, במועדים שיקבע יושב ראש הוועד הפועל, אך לא פחות משלוש פעמים בשנה; במקרה שיושב ראש הוועד הפועל אינו מסוגל למלא את תפקידו, יקבע סגן היושב ראש את מועדי הישיבות.

(ב)     הודעות על ישיבות הוועד הפועל יימסרו בעוד מועד מטעם היושב ראש, ואם היושב ראש אינו מסוגל למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא, ימסור את ההודעה סגן היושב ראש; מלבד זאת, יכנס היושב ראש או סגן היושב ראש ישיבות שלא מן המנין, על-פי דרישה בכתב מטעם:

(1)           הנשיא, או

(2)           הרקטור, או

(3)           שמונה חברים של הוועד הפועל.

(ג)       הודעה בעוד מועד תהיה הודעה שנמסרה לא פחות משבועיים לפני מועד הישיבה; יושב ראש חבר הנאמנים יכול לזמן לישיבה שלא מן המנין של הוועד הפועל בהודעה של לא פחות מ-48 שעות מראש לפני מועד הישיבה; לישיבות שלא מן המנין תימסר ההודעה בטלפון, בפקס, במברק או בטלקס ותאושר במכתב; מסירת ההודעה תיחשב לפי המועד המוקדם של משלוח ההודעה.

(ד)     סדר-היום של כל ישיבה יוכן מטעם היושב ראש ויופץ בין חברי הוועד הפועל במועד סביר לפני הישיבה.

27.      הפניה אל חבר הנאמנים

           אם היושב ראש סבור שענין פלוני המובא לפני הוועד הפועל מן הראוי שיובא לפני החבר, הוא רשאי להתלות כל החלטה שנתקבלה באותו ענין בוועד הפועל עד שידון בו החבר, או להרשות, לפי שיקול דעתו, שההחלטה תופעל באופן זמני עד שיחליט החבר בנדון, אך עליו להודיע על כך לוועד הפועל לפני התחלת הדיון.

28.      סמכות מיוחדת לעניינים דחופים

           הוועד הפועל רשאי, בין מושב למושב של החבר, להשתמש בסמכויות החבר ולמלא את תפקידיו בכל ענין שנראה ליושב ראש הוועד הפועל כענין דחוף, בכפוף לסמכות החבר לשוב ולדון ולהכריע בענין הזה.

29.      סמכויות ותפקידים של  הוועד הפועל

                 ואלו הסמכויות והתפקידים של הוועד הפועל:

(א)    לבחור את הנשיא על פי המלצת ועדת חיפוש לאחר אישורה על ידי הוועד המנהל;

(ב)    לאשרר הקמת פקולטות ובתי ספר, וסגירתם;

(ג)      לקבוע כללים להכנת תקציבים, דו"חות כספיים, מאזנים, אומדנים של הכנסה והוצאה, ראיית חשבון וביקורת של האוניברסיטה;

(ד)    לבחון ולאשרר, לשם הגשה לחבר ובלבד שיאושרו  קודם לכך על ידי הוועד המנהל, דו"חות כספיים ותקציבים מוצעים;

(ה)    למנות מדי שנה בשנה את רואי החשבון של האוניברסיטה ולקבוע כללים לעניין מינויים, הפסקת שירותם ומשך תקופת כהונתם ;

(ו)      לאשרר, אחרי אישור הוועד המנהל, משכון ושעבוד של נכסי מקרקעין אשר בתחום קריות האוניברסיטה וכן החכרתם או מסירתם לשימוש גוף שאינו של האוניברסיטה, לתקופה של יותר מחמש שנים;

(ז)     לאשר תקנות בעניין משמעת של הסגל האקדמי, על פי המלצת הסינט;

(ח)    למנות ועדות לכל מטרה הנראית בעיניו ולאצול לוועדה מסמכויותיו ומתפקידיו כפי שיקבע; ועדה כאמור אפשר שתורכב מקצתה מחברי הוועד הפועל ומקצתה מחברי הסגל האקדמי או המינהלי של האוניברסיטה או מעובדים מינהליים בלבד או מבני-אדם אחרים, הכל לפי קביעת הוועד הפועל.

הוועד הפועל רשאי לאצול מסמכויות אלה לוועד המנהל.

30.      מזכיר הוועד הפועל

ימונה מזכיר לוועד הפועל; אישור בחתימת ידו של המזכיר בדבר דיוני הוועד הפועל או החלטותיו, או דיוניה או החלטותיה של ועדה שמינה הוועד הפועל, ישמש ראיה מספקת לתוכן הדברים.

פרק ב': הועד הפועל