פרק א': חבר הנאמנים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרק א': חבר הנאמנים

פרק א': חבר הנאמנים

1.       בחבר הנאמנים (להלן: החבר) יהיו חברים שנתמנו (להלן: נאמנים) וחברים מכוח תפקידם כמפורט להלן.

2.    מספר הנאמנים

מספר הנאמנים ייקבע מפעם לפעם בידי החבר ולא יעלה על מאתיים, למעט החברים מכוח תפקידם.

3.    דרכי המינוי

(א)     מינוי נאמנים, בין נוספים ובין נאמני-משנה, יהיה בדרך של צירוף נאמנים על-ידי החבר לפי שיקול דעתו החופשי, ובכפוף לכך בהתאם לעקרונות אלה:

(1)     אגודות שוחרי האוניברסיטה התומכות בה תמיכה של ממש, ייוצגו במידה סבירה;

(2)     ציבור הסטודנטים ייוצג על-ידי היושב ראש וסגן היושב-ראש של הגוף הסטודנטי המוכר על-ידי הוועד הפועל כמייצג את ציבור הסטודנטים

(3)     ייצוג במידה סבירה יינתן למלומדים ולמדענים בעלי שם, ובכללם פרופסורים בדימוס של האוניברסיטה.

(4)     ייצוג במידה סבירה יינתן לנציגים של אגודות שאינן אגודות שוחרים, אשר נותנות תמיכה מהותית לאוניברסיטה בעבודתה, וכן ליחידים בעלי שם.

(ב)     מחצית מכלל הנאמנים יהיו תושבי ישראל ומחציתם - תושבי חו"ל;

הוראה זו לא תחול על –

(1)           נאמנים מכוח תפקידם;

(2)           נאמנים שמספרם לא יותר מעשרים, מבין הנאמנים שימונו על-פי סעיף קטן (א)(3);

(3)           נאמנים שמספרם לא יותר מעשרה, מבין אלה שימונו על-פי סעיף קטן (א)(4).

 

4.    סייג לקבלת גמול

לא יקבל נאמן, למעט נאמן המכהן בחבר מכוח תפקידו ולמעט נאמן שהוא גימלאי האוניברסיטה, כל גמול מן האוניברסיטה; לצורך הוראה זו, החזר הוצאות שהוצאו בפועל בקשר לחברות בחבר לא ייחשב גמול.

5.    חברים מכוח תפקידם

חברי החבר מכוח תפקידם יהיו היושב-ראש ויושבי-ראש לשם כבוד של החבר, הנשיא, הנגיד, סגני-הנשיא, הרקטור, סגן הרקטור או סגני הרקטור, שאר החברים האקדמיים של הוועד הפועל ודיקני הפקולטות ובתי הספר העצמאים ; דיקני הפקולטות ובתי ספר העצמאיים אינם זכאים להיבחר לחברים בוועד הפועל.

6.    תקופת כהונתם של נאמנים

(א)    תקופת כהונתו של נאמן היא שלוש שנים.

(ב)     נאמן שאינו משתתף בשני מושבים רגילים של החבר יחדל מלהיות נאמן, אם לא החליט החבר שהיתה לו סיבה מספקת להיעדרותו.

(ג)      נאמן הפורש מכהונתו יכהן כנאמן במושב פרישתו, ויכול שיתמנה שנית. תקופת כהונתו החדשה תיחשב מיום מינויו האחרון.

(ד)     נתפנה מקום של נאמן, רשאי חבר הנאמנים למנות אחר תחתיו במושב שבו נתפנה המקום.

7.    הגבלת גיל לנאמנים ולנאמני-משנה

כל אדם שאינו נאמן או נאמן-משנה בזמן שנתקבל תיקון זה בידי חבר הנאמנים באפריל 1981, לא יוכל להיבחר או להיבחר שנית לנאמן או לנאמן-משנה לאחר שימלאו לו 75 שנים.

8.מינוי נאמני-משנה

בשעה שהחבר ממנה נאמן או נאמנים על-פי הצעת אגודת שוחרים או ציבור הבוגרים, או בכל זמן לאחר המינוי, הוא רשאי למנות, על-פי ההצעה האמורה, גם נאמן-משנה או נאמני-משנה, ובלבד שמספר נאמני-המשנה המתמנים על-פי הצעת אגודת השוחרים בישראל לא יעלה על מחצית הנאמנים שנתמנו על-פי אותה הצעה, ומספר נאמני-המשנה שנתמנו על-פי הצעת אגודת שוחרים בחוץ-לארץ יהיה שווה למספר הנאמנים שנתמנו על-פי אותה הצעה.

9.    תקופת כהונתם של נאמני-המשנה

נאמני-משנה יכהנו שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם; הם יקבלו את כל הדו"חות וההזמנות של האוניברסיטה הנשלחים לנאמנים; הם זכאים להשתתף בכל ישיבה של החבר שתתכנס לאחר המושב שבו נתמנו, ובהיעדר נאמן או קבוצת נאמנים שאת מקומם הם ממלאים, יהיו זכאים גם להצביע.

10.מילוי המקומות שנתפנו על-ידי הוועד הפועל

נתפנה מקומו של נאמן או של נאמן-משנה בין שני מושבים רגילים של החבר, רשאי הוועד הפועל למנות במקומו אדם מתוך נאמני-המשנה שמינה החבר או מתוך בני אדם אחרים הפעילים בענייני האוניברסיטה ואשר הציעה אותם אגודת שוחרים חודש ימים לפני מושב החבר; מי שנתמנה כאמור, יפרוש מכהונתו במועד שבו היה אמור לפרוש הנאמן שבמקומו נתמנה.

11.   נאמן-לשם-כבוד

החבר רשאי למנות לנאמנים-לשם-כבוד, לכל ימי חייהם, אישים שהרימו מהונם או מאונם תרומה לאוניברסיטה או שנתנו שירות מיוחד לאוניברסיטה או למדע או לחינוך או לעם היהודי או למדינת ישראל; נאמנים-לשם-כבוד יוזמנו לישיבות החבר, אך לא תהא להם זכות הצבעה.

12.מושבי החבר

(א)     המושב הרגיל של החבר יתכנס אחת לשנה; מושב שלא מן המנין יכונס כל אימת שיראה היושב ראש, בהסכמת רוב סגניו, לנחוץ לכנסו, או על-פי דרישה בכתב של לא פחות מרבע ממספר הנאמנים והנאמנים מכוח תפקידם.

(ב)     כל מושב רגיל וכל מושב שלא מן המניין יקוים במועד שיקבע היושב ראש, לאחר התייעצות עם הנשיא; מקומו של מושב רגיל או שלא מן המניין יהיה בירושלים; אך אם יש קשיים בדבר, רשאי היושב ראש, לאחר התייעצות עם הנשיא, לקבוע מקום אחר כראות עיניו.

13.היושב ראש וסגניו

(א)     החבר יבחר מתוך חבריו יושב ראש לתקופה של שלוש שנים, ולו זכות להיבחר מחדש, אך לא ליותר משתי תקופות נוספות רצופות, שלוש שנים כל אחת.

(ב)      כמו-כן יבחר החבר מתוך חבריו סגן יושב ראש או סגני יושב ראש, שמספרם לא יותר משישה, לתקופה של שלוש שנים או לתקופה פחותה מכך עם זכות להיבחר שנית, לא ליותר משתי תקופות כהונה נוספות ורצופות של שלוש שנים או פחות כל אחת.

(ג)       היושב ראש, ובהיעדרו - אחד מסגניו, יישב בראש ישיבות החבר בתקופת כהונתו, ובהצבעה שבה קולות החברים שקולים יהא לו קול נוסף ומכריע.

(ד)      החבר רשאי מפעם לפעם למנות יושב-ראש-כבוד או כמה יושבי-ראש-כבוד לתקופת כהונה, כפי שתיקבע בידי החבר.

14.מנין חוקי

בכל ישיבה של החבר ייחשב רבע החברים למנין חוקי, ובלבד שלפחות עשרה מן החברים הנוכחים יהיו נאמנים או נאמני-משנה מישראל ועשרה יהיו נאמנים או נאמני-משנה מחו"ל.

15.מוזמנים לישיבה

היושב ראש רשאי להזמין לישיבות החבר את מי שהציעו לכך הנשיא או הרקטור, וכן אישים בעלי מעמד אקדמי או ציבורי, ככל שיראה לנכון; מי שהוזמן כאמור רשאי להשתתף בדיונים אך לא תהא לו זכות הצבעה.

16.      ועדות החבר

(א)     החבר רשאי למנות ועדות לכל מטרה הנראית לו; הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן ייקבעו בתקנונים שיאשרו הוועד הפועל וחבר הנאמנים.

(ב)     לכל ועדה של החבר יהיו יושב ראש וסגן יושב ראש.

(ג)       את היושב ראש, סגן היושב ראש וחברי הוועדות יבחר חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים עם זכות לשוב ולהיבחר.

17.         סמכויות ותפקידים של חבר הנאמנים

ואלה הסמכויות של החבר:

(א)    בחירת יו"ר החבר;

(ב)    אשרור בחירת הנשיא;

(ג)      אשרור דו"חות כספיים ותקציבים;

(ד)    מינוי נאמנים וממלאי תפקידים בחבר;

(ה)    אישור תיקונים בחוקה ובתקנון הכללי של האוניברסיטה;

(ו)      דיון בקווי היסוד לפעולה של האוניברסיטה;

(ז)     קבלת דיווחים על ענייניה הכספיים והאחרים של האוניברסיטה;

(ח)    מינוי נאמנים על קרנות של האוניברסיטה

 
פרק א': חבר הנאמנים