נוהלי כניסת הולכי רגל וכלי רכב לאוניברסיטה - בטחון | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

נוהלי כניסת הולכי רגל וכלי רכב לאוניברסיטה - בטחון

 

נוהלי כניסת הולכי רגל וכלי רכב לאוניברסיטה - בטחון 

1. כללי
1.1. מחלקת הבטחון מוסמכת משיקולים של שלום הציבור ובטחונו, למנוע ו/או להגביל את הכניסה לקמפוס מכל אדם גם אם הוא מצוייד באישור כניסה. 
1.2. כל אדם הנכנס לקמפוס חייב להתיר חיפוש על גופו ובחפציו וכן להציג תעודת זהות לשומרים בשער או לעובדי מחלקת הבטחון, בכל עת שהוא יידרש לכך. 
1.3. מי שכניסתו נמנעה ומבקש לערער על כך יוכל לפנות בכתב באמצעות הפקס (02-5828547) ללשכת סגן הנשיא והמנכ"ל. תשובה תינתן לכל המאוחר בתוך 72 שעות. יש לציין את כתובת הפונה ללשכת סגן הנשיא והמנכ"ל (כולל טל' ומס' פקס). 

2. כניסה חד פעמית של אורחים לאוניברסיטה
2.1. כניסתו של אורח המוזמן לאוניברסיטה (ללא רכב) תוסדר מראש ע"י היחידה יום לפני הביקור בהתאם למפורט להלן: 
2.1.1. הגורם המזמין יעביר בפקס למחלקת הבטחון בכל קמפוס בקשה תוך פירוט שם האורח, מספר ת.ז., סיבת הכניסה והיעד בתוך הקמפוס אליו מוזמן האורח. בבקשה יצויין שם המזמין, ת.ז., תפקיד, שם היחידה וטלפון פנימי. 
2.1.2. האורח המוזמן יגש לפני כניסתו לקמפוס ל"מוקד הבטחון", המצוי בסמוך לכניסה הראשית לכל קמפוס, יציג ת.ז. ויצטייד באישור חד פעמי לכניסה. 
2.1.3. האורח יציג אישור זה בצירוף ת.ז. לשומר בכניסה לקמפוס. 
2.2. ככלל, מיועדים מתקני האוניברסיטה לשרת את קהיליית האוניברסיטה.
המבקשים לבקר בקמפוס מיוזמתם מתבקשים לפנות מראש למח' הבטחון (בפקס 5881636) ולעביר את פרטיהם האישיים, מספר ת.ז., כתובת וטלפון ופירוט סיבת הביקור בקמפוס. תשובה תינתן בתוך 48 שעות.
אישור הכניסה יהיה כפוף לשיקולי בטחון הקמפוס.

3. כניסה רב פעמית של מוזמנים
3.1. אנשים אשר אינם נמנים על ציבור העובדים/סטודנטים/גמלאים ונמצאים בקשרי עבודה הדוקים עם יחידה באוניברסיטה ניתן להכין עבורם תעודת כניסה זמנית שתוקפה לשנת הלימודים שבתוקף. 
3.2. מנהל היחידה באוניברסיטה יעביר בקשה ללשכת סגן הנשיא והמנכ"ל בציון הפרטים הבאים: שם, ת.ז., כתובת מלאה, טלפונים ונימוקי הבקשה. מנהל היחידה יציין את כל הפרטים המזהים שלו.
בקשה כאמור תועבר לאחר אישורה לאגף משאבי אנוש להכנת תעודה זמנית לשנה הרלבנטית שתועבר למנהל היחידה ותימסר על ידו לנמען. 

4. תעודת כניסה זמנית לבני/בנות זוג של עובדים
4.1. חברי סגל האקדמי והמינהלי יקבלו לאחר פנייה פרטנית עבור בני/בנות זוגם תעודת כניסה זמנית לשנת הלימודים שבתוקף. 
4.2. חבר סגל המעוניין בתעודה לבן/בת זוגו יפנה בבקשה בכתב לדיקן המשנה/מנהל מח' מינהלית. הבקשות יועברו במרוכז למנהל הארכיב של אגף משאבי אנוש בצרוף הפרטים שלהלן: שם, מספר ת.ז., כתובת, טלפון בבית, שם חבר הסגל, מס' ת.ז. היחידה בה מועסק, טלפון פנימי. 
4.3. אגף משאבי אנוש יעביר בדואר הפנימי את התעודה לדיקן משנה/ מנהל מח' מינהלית שידאג להעבירה לחבר הסגל (אקדמי/מינהלי). 

5. תעודת כניסה זמנית לבוגרי האוניברסיטה
5.1 בוגרי האוניברסיטה המבקשים לקבל תעודת כניסה לשנת לימודים זו, יפנו בבקשה ל"מדור הבוגרים" באגף קשרי חוץ בטלפון 02-5880369 פקס 0722-766395 תוך ציון שם, ת.ז., כתובת וטלפון.
5.2 התעודה תשלח לכתובתו של המבקש ע"י מדור הבוגרים באגף קשרי חוץ. 

6. אישורי כניסה חד פעמיים לרכב
יחידה המזמינה אורח והמבקשת להסדיר עבורו כניסה עם רכב תפעל בהתאם למפורט להלן:
6.1. ניתן לרכוש במח' הבטחון פנקס אישורי כניסה חד פעמי של 50 אישורים בעלות של 500 ש"ח לפנקס. כל אישור מיועד לשימוש חד פעמי לרכב אחד לכניסה אחת. 
6.2. אישור כניסה חד פעמי מורכב מ-3 ספחים: חלק 1 - ישאר בידי היחידה. חלקים 2+3 - ישלחו לאחר מילוי הפרטים ע"ג הספחים למוזמנים. בעת כניסת הרכב לקמפוס על האורח למסור לשומר את ספח א'. ספח ב' ישאר בידי האורח ויוצמד על מפתן חלון הרכב מבפנים בדרך שניתן לקרוא אותו בבירור. 
6.3. במקרים דחופים ניתן להעביר את ספחים א' ו-ב' ל"מוקד הבטחון" בכל קמפוס יום לפני הגעתו של המוזמן לקמפוס. במקרה זה ימתין האישור בידי השומר בשער בו אמור להיכנס האורח. 
6.4. במקרים בהם יועבר האישור באותו יום חייב האורח לגשת ל"מוקד הבטחון" ולהצטייד באישור בטרם יכנס לקמפוס. 
6.5. המוזמן יזדהה בשער הכניסה באמצעות תעודת זהות ויאפשר בדיקת הרכב ע"י השומרים בשער. 
6.6. על גבי ספח ב' (אשר נשאר בידי המוזמן) מפורטות הוראות החנייה בקמפוס; על היחידה המזמינה להסב מבעוד מועד את תשומת לבו של המוזמן להוראות אלו.
6.7. כניסת אורחים עם רכב לקמפוס תותר רק עפ"י המפורט לעיל. אין להתקשר טלפונית למח' הבטחון כדי להסדיר כניסת כלי רכב. הפניות לא ייענו.
6.8. אישורי הכניסה מיועדים לכניסה אחת ואין לעשות בהם שימוש חוזר!

 

 

נוהלי כניסת הולכי רגל וכלי רכב לאוניברסיטה - בטחון