הנחיות והתאמות אקדמיות למשרתים במילואים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הנחיות והתאמות אקדמיות למשרתים במילואים

להלן מספר הבהרות והתאמות לאותם סטודנטים ששירתו במילואים בתקופת . מבצע "צוק איתן", זאת בהמשך למכתב הרקטור לסטודנטים מתאריך 41.1.72 .7
17/08/2014
1.הנהלת האוניברסיטה מודעת לקשיים שעומדים בפני כלל הסטודנטים
בעת הזאת, והנחינו את כל הגורמים המטפלים לגלות רגישות מיוחדת
וגמישות בבואם לטפל בפניותיהם של משרתים במילואים, ושל תלמידים
בכלל, ולפעול ככל שניתן על מנת לתת מענה במקרים חריגים שאינם
מוצאים מענה במסגרת ההתאמות שנקבעו.
 
2. כדי לקבוע את זכאותם של המשרתים במילואים למועד מיוחד נוסף
ולהתאמות שבהמשך, יציג הסטודנט אישור בנוגע לתקופת השירות
במסגרת "צוק איתן". הסטודנט יהיה זכאי להתאמות במשך תקופת
השירות ובשבוע שלאחר מכן, שהוא שבוע של הסתגלות ולמידה שלפני
הבחינה הראשונה.
 
3. תלמידים שיעדרו מבחינות במועד המיוחד בשל שירות מילואים במסגרת
"צוק איתן" ייפנו למזכירות ההוראה על מנת לבחון את הצורך בהתאמות
מיוחדות, וזאת על פי נוכחותם במועדי הבחינה הקודמים.
 
4.במטרה לאפשר בחינה בתנאים אופטימאליים )כגון, ריווח סביר של
הבחינות
א. ניתן יהיה לשבץ את בחינות המועד המיוחד בין ה 4 בספטמבר ועד -
ה 41 באוקטובר, וזאת על פי הצורך בכל פקולטה )מספר הבחינות, -
כמות הנבחנים וכו'(.
ב. הבחינות במועדים המיוחדים הנוספים, להם יהיו זכאים המשרתים
במילואים, יוכלו להתקיים בתחילת הסמסטר הראשון. עם זאת,
תוכל פקולטה לקיים בחינות במועדים המיוחדים הנוספים עוד לפני
תחילת הלימודים כאשר מדובר בקורסים מרכזיים בתכנית
הלימודים.
ג. בקורסי המוסמך יתקיימו שני מועדים, רגיל ומיוחד, על פי האמור
בסעיף א'. מועד מיוחד נוסף ייקבע לתלמידים שייבצר מהם מלגשת
לאחד ממועדים אלה וזאת בשל שירות מילואים פעיל.
 
5. תלמיד ששירת במילואים במסגרת "צוק איתן" )והציג אישורים מתאימים
לכך(, יוכל, בניגוד לתקנון, לבקש שהציון שייקלט עבורו בקורס של
סמסטר ב' )או שנתי( יהיה הגבוה מבין שני המועדים בהם נבחן.
 
6. לאחר השלמת חובותיו לשנה"ל תשע"ד, יוכל תלמיד שהיה בשירות
מילואים של 1 ימים לפחות במסגרת "צוק איתן" לבקש להמיר את ציון
העובר המספרי שהשיג בקורס אחד של סמסטר ב' )או שנתי( בציון
"עובר" מילולי. אם היה בשירות מילואים של 72 ימים לפחות במסגרת
"צוק איתן" יוכל לבקש להמיר את ציון העובר המספרי בשני קורסים של
סמסטר ב' )או שנתיים( בציון "עובר" מילולי. עם זאת, תוכל פקולטה,
ובתיאום עם הרקטור, להחיל התאמות אלה רק על חלק מהקורסים. ציון
מילולי שכזה אינו נכלל בחישוב הממוצע.
 
7. תלמיד ששירת במילואים לפחות 72 ימים במסגרת "צוק איתן" יוכל
לפנות למורה בבקשה להמיר את אופן ההערכה בקורס במתווה הערכה
חלופי. מורה המבקש להיענות בחיוב לבקשת התלמיד, יקבל לכך אישור
מוועדת ההוראה של הפקולטה. כך ניתן יהיה לקבל תמונת מצב לגבי
כלל ההתאמות הניתנות לתלמיד בקורסים השונים.
 
8. תלמיד ששירת במילואים מעל 72 ימים במסגרת "צוק איתן" יוכל לבטל
את רישומו לקורס מבלי לשלם עבורו. הקורס יבוטל בתנאי שעדיין לא
פורסם הציון הסופי של התלמיד בו. במידה ובוטל קורס חובה, יוכל
התלמיד להמשיך בלימודיו ובתנאי שישלים את חובותיו במהלך שנה"ל
תשע"ה. התחשבנות שכ"ל תהייה פרטנית. ציון חלקי בקורס שבוטל יוכל
לשמש בעת החזרה על הקורס, ע"פ החלטת המורה .
 
9. בקשות להתאמות על פי סעיפים 8-5 יש להגיש בתוך שבועיים ממועד
פרסום הציון הרלבנטי או החזרה משירות מילואים פעיל, המאוחר
מבניהם. לא ניתן יהיה לקבל שתי התאמות בעבור אותו קורס ולא יוכל
תלמיד לחזור בו לאחר ביצוע ההתאמה שביקש.
 
10.תלמיד שלא השלים את חובותיו לפני פתיחת שנת הלימודים תשע"ה,
כולל תלמיד שעתיד לגשת למועד מיוחד נוסף, יוכל להמשיך בלימודיו
אולם יהיה חייב להשלים את חובותיו האקדמיים במהלך שנת הלימודים
תשע"ה.
 
11. מועד הגשת המטלות )עבודות, תרגילים וכו'( נדחה עד ה 31.1.72
ועדות ההוראה של הפקולטות יוכלו לאשר דחייה נוספת, למשל של
עבודות סמינריוניות ועבודות גמר, וזאת עד ה 37.74.72 . דחיה שכזו -
לא תהיה כרוכה בתשלום שכר לימוד נוסף לתלמידים המסיימים את
לימודיהם בתשע"ד. עם זאת יש לשים לב שבעקבות הדחייה עלול
להתעכב פרסום הציונים על עבודות שהוגשו מוקדם יותר.
 
התאמות מנהלתיות נוספות:
1. דחית תשלום מקדמה ללומדים עד 75.1 ללא ריבית והצמדה.
2. דחית מועדי הגשת עבודות לא תחויב בתשלום נוסף.
3. לא תהיה הקפאה או ביטול של תשלום מלגות לתלמידים עקב שירות
המילואים.
4. סטודנטים ששירתו במילואים במהלך מבצע ״צוק איתן״ והם דיירי המעונות
יהיו זכאים לפטור משכר הדירה למשך התקופה בה שירתו במילואים, בכפוף
להצגת אישורים ."
5. פתיחת ספריות במשך מספר ימים בחופשה המרוכזת.
6. הקפאת מנוי בחדר הכושר בזמן מילואים )החל מ 2 ימים
 
 

 

הנחיות והתאמות אקדמיות למשרתים במילואים